บำรุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน ( PREVENTIVE MAINTENANCE ) บริษัท เอสเอ็นพี เพาเวอร์ จำกัด 

Project : บำรุงรักษาหม้อแปลงเชิงป้องกัน ( preventive maintenance )
หม้อแปลง ขนาด 315 kVA