PEA

มาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  1. หมวด A0 การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ
  2. หมวด A2 การก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 11-22 เควี
  3. หมวด A5 การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี
  4. หมวด A7 การก่อสร้างระบบจำหน่ายแบบใต้ดิน
  5. หมวด A8 การก่อสร้างด้านโยธา
  6. หมวด A9 กฏและระเบียบของงานก่อสร้าง