A9-1A ข้อกำหนดในการจัดทำแผนผังระบบจำหน่าย

 • 9101 การกำหนดสัญลักษณ์อักษรย่อและหมายเลขอุปกรณ์ที่ใช้ในแผนผังแสดงระบบจำหน่ายแรงสูง
 • 9102 สัญลักษณ์ สำหรับแผนผังระบบจำหน่าย และแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 • 9103 สัญลักษณ์ สำหรับแผนผังระบบจำหน่าย
 • 9151 เรื่องการให้หมายเลขระบบจำหน่ายและเสาไฟ
 • 9152 การกำหนดหมายเลขสายไฟและหมายเลขเสาในระบบจำหน่ายแรงต่ำ
 • 9153 การกำหนดหมายเลขสายไฟและหมายเลขเสาในระบบจำหน่ายแรงสูง
 • 9154 การกำหนดหมายเลขสายไฟและหมายเลขเสาในระบบจำหน่ายแรงสูง (เพิ่มเติม)
 • 9155 การกำหนดหมายเลขหม้อแปลงในระบบจำหน่าย
 • 9156 การลำดับเฟสของสายไฟระบบแรงสูง
 • 9157 แผ่นป้ายแสดงเฟสของสายระบบจำหน่ายแรงสูง
 • 9158 การกำหนดหมายเลขคะแปซิเตอร์แรงสูงในระบบจำหน่าย