A8-4C รายละเอียดชุดยึดโยง

  • 8451 การประกอบสายยึดโยง สำหรับระบบ 400/230 โวลต์
  • 8452 การประกอบสายยึดโยง สำหรับระบบ 11 – 22 KV
  • 8453 การประกอบสายยึดโยง สำหรับระบบ 33 KV
  • 8454 การประกอบสายยึดโยงแบบสตับ สำหรับระบบ 400/230 โวลต์ และ 11 – 22 KV
  • 8455 การประกอบสายยึดโยงแบบสตับ สำหรับระบบ 33 KV
  • 8456 การประกอบสายยึดโยงแบบป้องกันพายุ และแบบตรึงกับที่ สำหรับระบบ 11 – 22 KV
  • 8457 การประกอบสายยึดโยงแบบป้องกันพายุ และแบบตรึงกับที่ สำหรับระบบ 33 KV
  • 8458 การประกอบสายยึดโยงสำหรับระบบ 11 – 22 KV
  • 8459 การประกอบสายยึดโยง สำหรับเสาต้นเข้าปลายสายล่อฟ้า ระบบ 22 KV