A8-2B ฐานรากเสา

 • 8221 เสาตอม่อ คอร.
 • 8222 เสาตอม่อ คอร. การประกอบเสาเตาม่อเดี่ยว
 • 8223 เสาตอม่อ คอร. การประกอบเสาเตาม่อคู่
 • 8224 เสาตอม่อ คอร . ปละการประกอบเสาตอม่อเดี่ยวกับเสา 16 ม.
 • 8225 การประกอบเสาตอม่อ คอร. เดี่ยว สำหรับยกระดับสายระบบจำหน่าย
 • 8226 เสาตอม่อ คอร. สำหรับเสา คอร. 12.20 ม. และ 14.30 ม.
 • 8227 การประกอบเสาตอม่อ คอร. เดี่ยว กับเสา คอร. 12.20 ม. และ 14.30 ม. สำหรับยกระดับสายระบบจำหน่าย
 • 8227A การประกอบเสาตอม่อ คอร. เดี่ยว กับเสา คอร. 14.30 ม. สำหรับยกระดับสายระบบจำหน่าย
 • 8228 การประกอบเสาตอม่อ คอร. เดี่ยว กับเสา คอร. 16 ม. สำหรับยกระดับสายระบบจำหน่าย
 • 8231 ฐานคอนกรีต สำหรับเสาไฟฟ้า ขนาด 14.00 ม.
 • 8232 ฐานคอนกรีต สำหรับเสาไฟฟ้า ขนาด 16.00 ม.
 • 8233 ฐานจาก คสล. สำหรับเสา 22 ม. พาดสายไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ
 • 8234 ฐานรากเสาเดี่ยว สำหรับเสาดินติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส