A7-4 การก่อสร้างระบบแรงต่ำใต้ดิน

  • 7401 การเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ แบบฝังใต้ดิน
  • 7402 การเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ แบบฝังใต้ดิน สำหรับท่อร้อยสายประเภทโลหะ(RSC)
  • 7403 การเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ แบบฝังใต้ดิน สำหรับท่อร้อยสายประเภทอโลหะ
  • 7404 การเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ แบบฝังใต้ดิน สำหรับการฝังสายไฟฟ้าโดยตรง