A5-3A แบบโครงสร้างเสาส่ง ระบบ 115 เควี วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว

  • 5301 115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางตรง แบบ DS-TG-1
  • 5302 115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางโค้ง แบบ DS-SA-1
  • 5303 115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว โครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง แบบเสาเดี่ยว แบบ DS-DD-1
  • 5304 115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาต้นทางตรง ก่อนเสาต้นเข้าปลายสาย แบบ DS-TG-2