A5-2B แบบโครงสร้างเสาส่ง ระบบ 115 เควี วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่

 • 5201 แบบโครงสร้างเสาส่งระบบ 115 kV วงจรเดี่ยว แบบเสาสำหรับทางตรง
 • 5202 แบบโครงสร้างเสาส่งระบบ 115 kV วงจรเดี่ยว แบบเสาสำหรับทางโค้ง
 • 5203 แบบโครงสร้างเสาส่งระบบ 115 kV วงจรเดี่ยว แบบเสาสำหรับทางโค้ง
 • 5204 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาเดี่ยวสำหรับทางโค้ง 90° แบบ SS-LA-1
 • 5204A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SS-LA-1
 • 5205 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SS-LA-2
 • 5205A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่ (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง แบบ SS-LA-2
 • 5206 แบบโครงสร้างเสาส่งระบบ 115 kV วงจรเดี่ยว แบบเสาสำหรับทางโค้ง (ช่วงไม่รับแรงดึง)
 • 5207 แบบโครงสร้างเสาส่งระบบ 115 kV วงจรเดี่ยว แบบเสาสำหรับทางโค้ง
 • 5208 แบบโครงสร้างเสาส่งระบบ 115 kV วงจรเดี่ยว แบบเสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง
 • 5209 แบบโครงสร้างเสาส่งระบบ 115 kV วงจรเดี่ยว แบบเสาสำหรับเข้าปลายสาย
 • 5209A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสาย แบบ SS-DE-1
 • 5210 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาเดี่ยวสำหรับแยกสาย แบบ SS-TL-1
 • 5211 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่สำหรับแยกสาย แบบ SS-TL-2
 • 5211A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่ (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับแยกสาย แบบ SS-TL-2
 • 5212 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางตรง แบบ SS-TG-2
 • 5213 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SS-SA-2
 • 5214 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับสลับเฟสสาย แบบ SS-TR-1
 • 5215 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางตรง แบบ SS-TG-3
 • 5216 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SS-SA-3
 • 5217 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาต้นทางตรง ก่อนเสาต้นปลายสาย แบบ SS-TG-4
 • 5218 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SS-DD-2
 • 5219 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SS-DD-3
 • 5220 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาต้นทางตรง ก่อนเสาต้นเข้าปลายสาย แบบ SS-TG-5
 • 5221 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว โครงสร้างเสาเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง SS-AS-4
 • 5222 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางโค้ง ต่อรากต้นเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SS-AS-4
 • 5223 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางตรง แบบ SS-TG-6
 • 5224 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว โครงสร้างเสา ช่วง 200-350 ม. แบบ SS-LS-1
 • 5225 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่สำหรับทางตรงแบบ H-FRAME ใช้เสาขนาด 14 ม. แบบ SS-HFTG-1
 • 5226 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่สำหรับทางโค้งแบบ H-FRAME ใช้เสาขนาด 14 ม. แบบ SS-HFSA-1
 • 5227 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่สำหรับเข้าปลายสายทั้งสองข้าง แบบ H-FRAME ใช้เสาขนาด 14 ม. แบบ SS-HFDD-1A
 • 5228 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาคู่สำหรับเข้าปลายสายทั้งสองข้าง แบบ H-FRAME กรณีข้ามเหวช่วงไม่เกิน 150 ม. แบบ SS-HFDD-1B
 • 5229 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางตรง แบบ SS-TG-8
 • 5230 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SS-SA-6
 • 5231 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SS-AS-6
 • 5232 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาสำหรับเข้าปลายสาย แบบ SS-DE-2
 • 5251 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางตรง แบบ SD-TG-1
 • 5252 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-1
 • 5253 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SD-MA-1
 • 5254 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยวสำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-1
 • 5254A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว(ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-1
 • 5255 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-2
 • 5255A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่(ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-2
 • 5256 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง (ช่วงไม่รับแรงดึง) แบบ SD-AS-1
 • 5257 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SD-DD-1
 • 5258 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับเข้าปลายสาย แบบ SD-DE-1
 • 5258A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสาย แบบ SD-DE-1
 • 5259 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยวสำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-1
 • 5259A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-1
 • 5260 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-2
 • 5260A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่ (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับแยกสาย แบบ SD-TL-2
 • 5261 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างเสาเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SD-AS-2
 • 5262 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-1
 • 5263 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่ สำหรับทางโค้งแยกสาย แบบ SD-TL-3
 • 5264 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางตรง แบบ SD-TG-3
 • 5265 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-2
 • 5266 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างเสาเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SD-AS-3
 • 5267 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่เสาต้นทางตรงก่อนเสาเข้าต้นเข้าปลายสาย แบบ SD-TG-4
 • 5268 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง ต่อจากต้นเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SD-SA-3
 • 5269 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับสลับเฟสสาย แบบ SD-TR-1
 • 5270 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางตรง แบบ SD-TG-5
 • 5271 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-4
 • 5272 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาต้นทางตรง ก่อนเสาต้นเข้าปลายสาย แบบ SD-TG-6
 • 5273 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SD-DD-2
 • 5274 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ TYPE SD-DD-3
 • 5274A 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ TYPE SD-DD-4
 • 5275 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาต้นตอแยกสาย แบบ TYPE SD-TL-4
 • 5276 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาต้นตอแยกสาย แบบ TYPE SD-TL-5
 • 5277 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางตรง แบบ TYPE SD-TG-7
 • 5278 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างเสา ช่วง 200-350 ม. แบบ SD-LS-1
 • 5279 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับทางตรงแบบ H-FRAME ใช้เสาขนาด 14 ม. แบบ SD-HFTG-1
 • 5280 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับทางตรงแบบ H-FRAME ใช้เสาขนาด 14 ม. แบบ SD-HFSA-1
 • 5281 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับเข้าปลายสายสองข้างแบบ H-FRAME ใช้เสาขนาด 14 ม. แบบ SD-HFDD-1A
 • 5282 แบบโครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับเข้าปลายสายสองข้างแบบ H-FRAME กรณีข้ามเหวช่วงไม่เกิน 150 ม. แบบ SD-HFDD-1B
 • 5283 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-6
 • 5284 115 kV วงจรเดี่ยว สายเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง แบบ SD-AS-6
 • 5285 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางตรง แบบ SD-TG-8
 • 5286 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับเข้าปลายสาย แบบ SD-DE-2
 • 5287 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างเสาคู่ แบบ H-FRAME สำหรับทางตรง ก่อนต้นเสาโครงสร้างเหล็ก แบบ SD-HF-2
 • 5288 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ โครงสร้างเสาช่วงระยะไม่เกิน 200 เมตร แบบ SD-LS-2
 • 5289 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-3