A2-8 การประกอบวัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 • 2801 คอน คอนกรีตอัดแรงแบบสปัน (คอน คอร.สปัน) 100x100x2500
 • 2802
  • การประกอบคอน คอร.สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 22kV ก สำหรับทางตรง 0°-5°
  • การประกอบคอน คอร.สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 22kV ข สำหรับทางตรง 5°-30°
  • การประกอบคอน คอร.สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 22kV
 • 2803
  • การประกอบคอน คอร.สปัน แบบท้าวแขนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22kV ก สำหรับทางตรง 0°-5°
  • การประกอบคอน คอร.สปัน แบบท้าวแขนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22kV ข สำหรับทางตรง 5°-30°
  • การประกอบคอน คอร.สปัน แบบท้าวแขนกับเสาคอนกรีต ระบบ 22kV
 • 2804 คอน คอร.สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 1201202000 mm.
 • 2805 การประกอบคอน คอร.สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60°
 • 2806 การประกอบคอน คอร.สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับเข้าปลายสาย
 • 2807 การประกอบคอน คอร.สปัน กับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV โครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง
 • 2808 การติดตั้งลูกถ้วยก้านตรงแบบ 56-3 ใช้ในระบบ 22kV ในบริเวณใกล้ฝั่งทะเล
 • 2809 การติดตั้งบัคอาร์ม 22kV สำหรับการติดตั้งที่เสาต้นสุดท้าย (กรณีใช้คอนคอนกรีต)
 • 2810 การติดตั้งบัคอาร์ม 22kV สำหรับการต่อสายผ่านทางตรง (กรณีใช้คอนคอนกรีต)
 • 2811 การติดตั้งบัคอาร์ม 22kV สำหรับการต่อสายผ่านฟิวส์คัตเอาท์ (กรณีใช้คอนคอนกรีต)
 • 2812 การติดตั้งบัคอาร์ม 22kV (กรณีใช้คอนคอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง
 • 2813 การติดตั้งบัคอาร์ม (แบบท้าวแขน) 22kV (กรณีใช้คอนคอนกรีต) กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง
 • 2814 การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสายแบบท้าวแขน (กรณีใช้คอนคอนกรีต) ระบบ 22kV
 • 2815 การประกอบคอนเข้าปลายสาย สองข้าง ระบบ 22kV กรณีคอนคอนกรีต
 • 2816 การติดตั้งบัคอาร์ม 22kV ,33kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง (สำหรับการพาดสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด)
 • 2817 การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสายแบบท้าวแขน 22kV,33kV (สำหรับการพาดสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด)
 • 2818 การติดตั้ง CURRENT, LIMITING ARCING HORN สำหรับระบบจำหน่าย 22kV และ 33kV