A2-7 การติดตั้งหม้อแปลง

 • 2701
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 10-50 kVA 1เฟส ระบบ 11-22 kV (ก สำหรับคอนแบบธรรมดา)
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 10-50 kVA 1เฟส ระบบ 11-22 kV (ข สำหรับคอนแบบท้าวแขน)
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 10-50 kVA 1เฟส ระบบ 11-22 kV
 • 2701A การติดตั้งหม้อแปลง 2×10-20 kVA 1เฟส ระบบ 11-22 kV
 • 2701B
  • การติดตั้งหม้อแปลง แบบซีเอสพี. ขนาด 10-30 kVA 1เฟส ระบบ 22 kV (ก สำหรับคอนแบบธรรมดา)
  • การติดตั้งหม้อแปลง แบบซีเอสพี. ขนาด 10-30 kVA 1เฟส ระบบ 22 kV (ข สำหรับคอนแบบท้าวแขน)
  • การติดตั้งหม้อแปลง แบบซีเอสพี. ขนาด 10-30 kVA 1เฟส ระบบ 22 kV
 • 2702 การติดตั้งหม้อแปลง 30 kVA 3เฟส 11-22 kV
 • 2703A การติดตั้งหม้อแปลงที่เสาต้นสุดท้าย ระบบ 11-22 kV การติดตั้งขั้นต้น
 • 2703B การติดตั้งหม้อแปลงที่เสาต้นสุดท้าย ระบบ 22 kV กรณีใช้คอนคอนกรีต (การติดตั้งขั้นต้น)
 • 2704
  • การติดตั้งหม้อแปลงระบบ 11 และ 22 kV 315-2000kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เสาเดี่ยวต้นสุดท้าย เสาคอนกรีต 12 เมตร
  • การติดตั้งหม้อแปลงระบบ 11 และ 22 kV 315-2000kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ข บัญชีวัสดุ
  • การติดตั้งหม้อแปลงระบบ 11 และ 22 kV 315-2000kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ค แผนผังการติดตั้ง และการต่อลงดิน
 • 2704A การติดตั้งหม้อแปลงระบบ 22kV 315-2000kVA สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีใช้คอนคอนกรีต)
 • 2705 การติดตั้งเคเบิลอากาศสำหรับต้นหม้อแปลง
 • 2706 การติดตั้ง คาน คอร. นั่งร้านหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22kV และ 33kV
 • 2707 การเชื่อมสายลงดิน สำหรับการติดตั้งคาน คอร.สปัน ที่เสาต้นนั่งร้านหม้อแปลง ระบบ 11-22kV
 • 2708 การติดตั้งหม้อแปลงที่เสาต้นสุดท้ายระบบ 11-22kV สายเคเบิลใต้ดินแรงสูงเป็นสายเมน
 • 2709
  • การติดตั้งหม้อแปลงที่เสาต้นสุดท้ายระบบ 11-22kV กรณีนั่งร้านหม้อแปลงวางขวางแนวสายจำหน่าย การติดตั้งขั้นต้น
  • การติดตั้งหม้อแปลงที่เสาต้นสุดท้ายระบบ 11-22kV กรณีนั่งร้านหม้อแปลงวางขวางแนวสายจำหน่าย การติดตั้งขั้นสมบูรณ์
 • 2711
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม I สำหรับหม้อแปลง ขนาด 2×315-1000 kVA
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม II สำหรับหม้อแปลงขนาด 2×315-1000 kVA พร้อมเครื่องวัดแรงสูง
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2712 การติดตั้งหม้อแปลงชนิดใช้น้ำมันเป็นฉนวน (ติดไฟได้) ภายฝนอาคาร ระบบ 11-22 kV
 • 2713 การติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน ระบบ 22kV กรณีสายเมนเป็นเคเบิลอากาศ
 • 2714 การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 11-22 kV พร้อมเครื่องวัดแรงสูงที่เสาต้นสุดท้าย
 • 2715
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สายเคเบิลใต้ดินแรงสูงเป็นสายประธาน I สำหรับหม้อแปลง ขนาด 315-2000 kVA
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สายเคเบิลใต้ดินแรงสูงเป็นสายประธาน II สำหรับหม้อแปลง ขนาด 2×315-2000 kVA
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สายเคเบิลใต้ดินแรงสูงเป็นสายประธาน
 • 2716 การติดตั้งหม้อแปลงที่เสาต้นสุดท้าย ระบบ 22kV สายเคเบิลอากาศแรงสูงชนิดพันเกลียวเป็นสายเมน
 • 2717
  • การติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน ระบบ 22kV (การติดตั้งขั้นต้น) I คอนแบบธรรมดา
  • การติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน ระบบ 22kV (การติดตั้งขั้นต้น) II คอนแบบท้าวแขน
  • การติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน ระบบ 22kV (การติดตั้งขั้นต้น)
  • การติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน ระบบ 22kV (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) I คอนแบบธรรมดา
  • การติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน ระบบ 22kV (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) II คอนแบบท้าวแขน
  • การติดตั้งหม้อแปลงบนนั่งร้าน ระบบ 22kV (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)
 • 2718
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3เฟส 22kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ก คอนแบบธรรมดา
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3เฟส 22kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ข คอนแบบท้าวแขน
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3เฟส 22kV แขวนบนเสาเดี่ยว สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย
 • 2718A การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50kVA 3เฟส 22-33kV สำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย พร้อมมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ 30(100) แอมป์ พร้อม TOU มิเตอร์ 3เฟส 4สาย 380/220 โวลต์ 10(100) แอมป์
 • 2719
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3เฟส 22kV แขวนบนเสาเดี่ยว (I คอนแบบธรรมดา)
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3เฟส 22kV แขวนบนเสาเดี่ยว (II คอนแบบท้าวแขน)
  • การติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50-160 kVA 3เฟส 22kV แขวนบนเสาเดี่ยว
 • 2720 การติดตั้งหม้อแปลง 500kVA บนนั่งร้าน ระบบ 22kV,33kV สำหรับผู้ใช้ไฟทั่วไป
 • 2721
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5ตัน บนนั่งร้านสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย (การติดตั้งขั้นต้น)
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5ตัน บนนั่งร้านสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) แบบที่ I
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5ตัน บนนั่งร้านสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) แบบที่ II
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA และน้ำหนักไม่เกิน 4.5ตัน บนนั่งร้านสำหรับผู้ใช้ไฟเฉพาะราย (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)
 • 2722 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และการต่อลงดิน สำหรับการติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22kV ขนาดต่ำกว่า 100kVA บนนั่งร้าน
 • 2723 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และการต่อลงดิน สำหรับการติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22kV ขนาดต่ำกว่า 100-500kVA บนนั่งร้าน
 • 2724
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น) I คอนแบบธรรมดา
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น) II คอนแบบท้าวแขน
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น)
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) I คอนแบบธรรมดา
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์) II คอนแบบท้าวแขน
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)
 • 2725
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นต้น)
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน (การติดตั้งขั้นสมบูรณ์)
 • 2726 การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV
 • 2727
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน กรณีสายประธานเป็นเคเบิลใต้ดินแรงสูง I คอนแบบธรรมดา
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน กรณีสายประธานเป็นเคเบิลใต้ดินแรงสูง II คอนแบบท้าวแขน
  • การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 50-500kVA บนนั่งร้าน กรณีสายประธานเป็นเคเบิลใต้ดินแรงสูง
 • 2728 การติดตั้งหม้อแปลง 3เฟส ระบบ 22kV ขนาด 315-500 kVA บนนั่งร้าน พร้อมเครื่องวัดแรงสูง
 • 2731 การติดตั้งหม้อแปลงบนแท่น ระบบ 22kV 315-2,000 kVA
 • 2732
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV ขนาด 2×315-2000 kVA บนแท่น I กรณีที่ไม่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV ขนาด 2×315-2000 kVA บนแท่น II กรณีที่มีชุดเครื่องวัดแรงสูง
  • การติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22kV ขนาด 2×315-2000 kVA บนแท่น