A0-7 การติดตั้งคาปาซิเตอร์

  • 0701 ตารางพิกัดของเพาเวอร์แคแปซิเตอร์แรงต่ำ 3เฟส 400/230โวลท์สำหรับหม้อแปลง 3เฟส
  • 0702 ตารางพิกัดของฟิวส์แรงต่ำ สำหรับเพาเวอร์แคแปซิเตอร์ 3เฟส 400โวลท์
  • 0703 การติดตั้งคะแปซิเตอร์ 1เฟส 230โวลต์ สำหรับสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ
  • 0704 การติดตั้งคะแปซิเตอร์ 1เฟส 230โวลต์ สำหรับสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ แบบที่2
  • 0705 การติดตั้งคะแปซิเตอร์ 3เฟส 400โวลต์ สำหรับสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ
  • 0706 การติดตั้งคะแปซิเตอร์ 3เฟส 400โวลต์ สำหรับสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ แบบที่2
  • 0707 การติดตั้งคะแปซิเตอร์ 3เฟส 400โวลต์ ที่เสาต้อนนั่งร้านหม้อแปลง
  • 0708 ที่แขวนคะแปซิเตอร์แรงต่ำ ก การประกอบที่แขวนคะแปซิเตอร์
  • 0709 ข้อแนะนำการติดตั้งคะแปซิเตอร์แรงต่ำ ในระบบของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย
  • 0710 ตารางพิกัดคะแปซิเตอร์แรงต่ำ และพิกัดฟิวส์สำหรับหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย