งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง บริษัท จอยอัส พรอสเพอร์รัส (ประเทศไทย) จำกัด

Project : ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลง

– ปักเสา พาดสายไฟฟ้า
– ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
– ติดตั้งหม้อแปลง 250 kVA
– ติดตั้งมิเตอร์ และจ่ายกระแสไฟฟ้า 
 Location : บริษัท จอยอัส พรอสเพอร์รัส (ประเทศไทย) จำกัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี