งานติดตั้งหม้อแปลง พร้อมปักเสา พาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริษัท Health Food