A9-8 หลักเกณฑ์ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

  • 9801 มาตราฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และ อุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่ายแรงสูง
  • 9802 ข้อแนะนำการติดตั้งสวิทซ์สามขาเปิดพร้อมกันในระบบจำหน่ายแรงสูง
  • 9803 ข้อแนะนำการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กับโรงสีข้าวในหมู่บ้านชนบท
  • 9804 ข้อแนะนำการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับคอกปศุสัตว์