A9-5A การใช้สาย และหลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วย

 • 9501 มาตราฐานการใช้สายอลูมิเนียม สายอะลูเนียมแกนเหล็ก และ สายอะลูมิเนียมเจือ
 • 9502 หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูง ในระบบจำหน่าย 22 KV
 • 9503 หลักเกณฑ์ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 KV (เฉพาะแบบเหนือดิน)
 • 9504 หลักเกณฑ์การใช้สายหุ้ม PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR APPLICATION ในระบบจำหน่าย 22KV และ 33 KV
 • 9505 หลักเกณฑ์ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 KV (เฉพาะแบบเหนือดิน)
 • 9507 หลักเกณฑ์ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง สำหรับแบบเหนือดิน
 • 9526 การประกอบสายแรงต่ำเป็นสายพันร่วมหลายสาย
 • 9527 การผูกลูกถ้วยและลูกรอกแรงต่ำ ก สำหรับลูกถ้วยก้านตรง
 • 9528 การประกอบแคล้มป์และปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ
 • 9529 การเข้าปลายสายแรงต่ำด้วยลวดอะลูมิเนียมกลม ก สำหรับสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน
 • 9530 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ แบบ H สำหรับใช้งานในระบบจำหน่ายแรงต่ำ
 • 9531 การผูกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดกับลูกถ้วยก้านตรงแรงสูง ก สำหรับการผูกด้านบน
 • 9532 การใช้ไดอิเล็คทริกแอร์ชิลพันหุ้มจุดต่อในระบบแรงต่ำ
 • 9551 การใช้งานของลวดอลูมิเนียมแบบ ปรีฟอร์มไลน์การ์ด ละปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอด
 • 9552 การพันปรีฟอร์มรอด
 • 9553 การผูกลูกถ้วยแรงสูง มาตรฐาน อีอีไอ – เนม่า แบบใช้ลวดอะลูเนียมแบน ข. สำหรับลูกถ้วยคู่
 • 9554 การผูกลูกถ้วยแรงสูง มาตรฐาน อีอีไอ – เนม่า แบบใช้ปรีฟอร์ม ก.สำหรับลูกถ้วยเดี่ยว
 • 9555 การผูกลูกถ้วยแบบฮอทไลน์ ก สำหรับลูกถ้วยเดี่ยว
 • 9556 การประกอบแคล้มป์และปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง
 • 9557 การประกอบเบรชั่นแดมเปอร์แบบสไปแรล
 • 9558 การประกอบ พีจี. คอนเนคเตอร์ ก ระบบจำหน่ายแรงสูง
 • 9559 การประกอบเบลแคล้มป์ และฮอทไลน์แคล้มป์
 • 9560 การต่อแบกเคเบิลอากาศแรงสูง โดยใช้เบล (สเตอร์รัน) แคล้มป์
 • 9561 การประกอบหลอดต่อสายชนิดบีบ
 • 9562 การต่อสายเคเบิลอากาศแรงสูง
 • 9563 การต่อปลายสายลวดเหล็กตีเกลียวด้วยวิธีใช้แคล้มป์จับสาย
 • 9563A การต่อปลายสายลวดเหล็กตีเกลียวด้วยเครื่องมือพันลวดเหล็ก
 • 9564 เคเบิลอากาศแรงสูงชนิดพันเกลียว
 • 9565 การติดตั้งหัวเคเบิลใช้งานภายนอกอาคาร สำหรับสายเคเบิลอากาศชนิดพันเกลียว
 • 9566 ชุดโครงเหล็กสำหรับติดตั้งหัวสายเคเบิลใต้ดิน
 • 9567 การต่อสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด
 • 9568 การประกอบลูกถ้วยแขวนเข้าปลายสาย สำหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด ระบบ 22 KV และ 33 KV
 • 9569 การใช้ PIN TERMINAL สำหรับต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 9570 การต่อแยกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด ระบบ 22 KV และ 33 KV โดยใช้เบล (สเตอร์ชั่น) แคล้มป์
 • 9571 การต่อแยกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด โดยใช้ฮอทไลน์แคล้มป์แบบ PIERCING
 • 9572 การต่อแยกสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด โดยใช้ พี.จี. คอนเนคเตอร์
 • 9573 การต่อแยกสายโดยใช้คอนเนคเตอร์แบบลิ่ม
 • 9574 การผูก COMPOSITE INSULATOR TIE กับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด