A8-4A นิยามการหาสายยึดโยง และการใช้ลูกถ้วยยึดโยง

  • 8401 การยึดโยง นิยาม
  • 8402 การยึดโยง ทั่วไป
  • 8403 การยึดโยง นิยามและการคำนวณ
  • 8404 โนโมกราฟิคไดอะแกรม สำหรับการยึดโยง การยึดโยงในระบบจำหน่ายแรงต่ำ
  • 8405 โนโมกราฟิคไดอะแกรม สำหรับการยึดโยง การยึดโยงในระบบจำหน่ายแรงสูง
  • 8406 ข้อแนะนำการใช้โนโมกราฟิคไดอะแกรม สำหรับการยึดโยง
  • 8407 การยึดโยงแบบสมอบกด้านข้าง
  • 8408 การใช้ลูกถ้วยยึดโยง
  • 8409 การใช้ลูกถ้วยยึดโยง ระบบ 11 – 22 KV ( เพิ่มเติม )
  • 8410 การใช้ลูกถ้วยยึดโยง ระบบจำหน่าย 22 KV กรณีที่มีสายล่อฟ้า