A8-2A การปักเสา

  • 8201 ความลึกของเสาที่ปักในลักษณะดินต่างๆกัน
  • 8202 การปักเสาแรงต่ำ
  • 8203 การปักเสาและทำฐานราก สำหรับเสาแรงสูง
  • 8204 การปักเสาไฟฟ้าในดินอ่อน
  • 8205 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปักเสา