A7-9 วัสดุอุปกรณ์

  • 7901 หลักบอกแนวสายเคเบิล
  • 7902 เสาบอกแนวสายเคเบิล
  • 7903 เครื่องหมายบอกแนวสายเคเบิลสำหรับระบบแรงต่ำ
  • 7906 การติดตั้งโครงเหล็กกั้น (สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ 22 KV , 33KV เสาคอนกรีต 12 ม.และ 14 ม. )
  • 7906A การติดตั้งโครงเหล็กกั้นสำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสา ระบบ 22 , 33 KV บนเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.30 ม.
  • 7907 การติดตั้งโครงกั้น (สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ 69 KV , 115KV เสาคอนกรีต 22 ม. )
  • 7908 การติดตั้งโครงกั้นแบบที่ 2 ( สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาคอนกรีต 22 ม. )
  • 7909 การติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับการต่อลงดินแบบไขว้