A7-8 การติดตั้งหม้อแปลง

  • 7801 การติดตั้งหม้อแปลงที่เสาต้นสุดท้ายระบบ 11-22 KV สายเคเบิลใต้ดินแรงสูงเป็นสายเมน
  • 7811 การติดตั้งหม้อแปรงระบบ 22 KV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สายเคเบิลใต้ดินแรงสูงเป็นสายประธาน II สำหรับหม้อแปลง ขนาด 2 x 315-2000 KVA )
  • 7851 การติดตั้งหม้อแปรงระบบ 33 KV สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับสายเคเบิลใต้ดินแรงสูงเป็นสายประธาน I สำหรับหม้อแปลง ขนาด 315-2000 KVA )
  • 7881 การติดตั้งหม้อแปลงใช้น้ำมันเป็นฉนวน ( ติดไฟได้ ) ภายในอาคาร ระบบ 11 – 22 KV