A5-7 การยึดโยง

  • 5701 ข้อกำหนดการใช้งานโครงเหล็ก
  • 5702 โครงเหล็กทางตรงแบบที่ 1
  • 5703 โครงเหล็กสำหรับทางโค้ง 90°
  • 5857 รายละเอียดที่ 9 สมอบกคอนกรีต (แบบที่9)
  • 5867A รายละเอียดที่ 10A ฐานรากเสา (แบบที่ 17 ชนิดสำเร็จรูป)
  • 5867C รายละเอียดที่ 10B ฐานรากเสา (แบบที่ 9 ชนิดสำเร็จรูป)