A5-6B รายละเอียดการประกอบต่างๆ (การต่อสายล่อฟ้า)

 • 5625
  • การต่อสายล่อฟ้า แบบ D-5A-D-5F
  • การต่อสายล่อฟ้า แบบ D-5G
  • การต่อสายล่อฟ้า แบบ D-5H
 • 5626 รายละเอียดที่ 5 การต่อสายล่อฟ้า
 • 5627 รายละเอียดที่ 5G การต่อสายล่อฟ้า
 • 5628 รายละเอียดที่ 5H การต่อสายล่อฟ้า
 • 5629 รายละเอียดที่ 5 การประกอบสายล่อฟ้า สำหรับเสา คอร.22ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา