A5-4B แบบเฉพาะสำหรับโครงสร้างเสาส่ง ระบบ 115 เควี สายเปลือย สายไฟฟ้าคู่

 • 5426 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับทางตรง ใช้เสาขนาด 18.50 ม.
 • 5427 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่แบบ H-FRAME ใช้เสาขนาด 14 ม.
 • 5428 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับลดระดับความสูงการพาดสาย แบบ SD – DH – 1
 • 5429 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับยกระดับความสูงการพาดสาย แบบ SD – IH – 1
 • 5430 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ การติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิตซ์) แบบ SD-SW-1
 • 5431 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ การติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิตซ์) แบบ SD-SW-2
 • 5432 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ การติดตั้งสวิตซ์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิตซ์) แบบ SD-SW-3
 • 5451 โครงสร้างเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิ้ลใต้ดิน 115kV เสาคู่ต้นสุดท้าย แบบ SD-UG-1
 • 5452 การติดตั้งโครงกั้น (สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาระบบ 69kV,115kV เสาคอนกรีต 22 ม.)
 • 5453 โครงสร้างเสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิ้ลใต้ดิน 115kV เสาคู่ต้นสุดท้าย แบบ SD-UG-2
 • 5454 การติดตั้งโครงกั้น แบบที่2 (สำหรับท่อร้อยสายขึ้นเสาคอนกรีต 22 ม.)