A2-5 การติดตั้ง พี.ที และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง

 • 2501
  • การติดตั้งพี.ที.และซี.ที.สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย ระบบ 11-22kV ก ที่เสาในไลน์
  • การติดตั้งพี.ที.และซี.ที.สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย ระบบ 11-22kV ข ที่เสาต้นแยกสาย
  • การติดตั้งพี.ที.และซี.ที.สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย ระบบ 11-22kV ค บัญชีวัสดุ
 • 2501A การติดตั้งมิเตอร์ 3เฟส 3สาย 22kV ประกอบพี.ที. และ ซี.ที. (กรณีใช้คอนคอนกรีต)
 • 2502 การติดตั้งพี.ที. และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 4สาย ระบบ 11-22kV
 • 2503
  • การติดตั้งพี.ที. และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง 11-22kV จ่ายโหลดผ่านเคเบิลใต้ดิน ก ที่เสาในไลน์
  • การติดตั้งพี.ที. และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง 11-22kV จ่ายโหลดผ่านเคเบิลใต้ดิน ข ที่เสาต้นสุดท้าย
  • การติดตั้งพี.ที. และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง 11-22kV จ่ายโหลดผ่านเคเบิลใต้ดิน ค บัญชีวัสดุ
 • 2504
  • การติดตั้งพี.ที. และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย 22kV กระแสโหลด 200-400 แอมแปร์ ก ที่เสาคอนกรีต 12 ม.
  • การติดตั้งพี.ที. และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย 22kV กระแสโหลด 200-400 แอมแปร์ ข ที่สำหรับวงจรบนของเสาคอนกรีต 14 ม.
  • การติดตั้งพี.ที. และซี.ที. สำหรับมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย 22kV กระแสโหลด 200-400 แอมแปร์ ค บัญชีวัสดุ
 • 2504A การติดตั้งมิเตอร์ 3เฟส 3สาย 22kV ประกอบพี.ที. และ ซี.ที. สำหรับผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมกัน เกินกว่า 2000kVA
 • 2505 การติดตั้งมิเตอร์ 3เฟส 3สาย แบบวัดค่า 2 อัตรา ประกอบพี.ที. และซี.ที. แรงสูง ระบบ22kV
 • 2506 การติดตั้งมิเตอร์ 3เฟส 3สาย ประกอบพี.ที. และซี.ที. แรงสูง กรณีติดตั้งกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ร่วมกับกิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์ ระบบ 22kV
 • 2507 การติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง แบบ2ทาง 3เฟส 3สาย ระบบ22kV
 • 2508 การติดตั้งพี.ที. ซี.ที. 22kV สำหรับเครื่องวัดแรงสูง 3เฟส 3สาย (กรณีประกอบคอนแบบท้าวแขน)