A2-2 การประกอบไม้คอน

 • 2207 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV
 • 2208 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV ข สำหรับทางโค้ง 5°-30°
 • 2209 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60° (แบบที่ 1)
 • 2209A การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60° (แบบที่ 2)
 • 2210 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับเข้าปลายสาย
 • 2211 การประกอบไม้คอนแบบท้าวแขน กับเสาคอนกรีต ระบบ11-22 kV
 • 2212 การประกอบไม้คอนแบบท้าวแขน กับเสาคอนกรีต ระบบ11-22 kV 2วงจร
 • 2212A การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสาย แบบท้าวแขน ระบบ11-22 kV
 • 2212B การก่อสร้างช่วงไม่รับแรงดึง (แบบท้าวแขน) ระบบ 11-22 kV
 • 2213 การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสาย 2ข้าง ระบบ 11-22kV
 • 2214 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับการต่อสายตรง
 • 2215 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับเสาต้นสุดท้าย
 • 2216 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับการต่อสายผ่านคัตเอาท์
 • 2217 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV (ไม้คอนแบบท้าวแขน)
 • 2217A แบบแนะนำการติดตั้งบัคอาร์ม (แบบท้าวแขน) ระบบ 11-22kV
 • 2207 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV
 • 2208 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV ข สำหรับทางโค้ง 5°-30°
 • 2209 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60° (แบบที่ 1)
 • 2209A การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60° (แบบที่ 2)
 • 2210 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับเข้าปลายสาย
 • 2211 การประกอบไม้คอนแบบท้าวแขน กับเสาคอนกรีต ระบบ11-22 kV
 • 2212 การประกอบไม้คอนแบบท้าวแขน กับเสาคอนกรีต ระบบ11-22 kV 2วงจร
 • 2212A การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสาย แบบท้าวแขน ระบบ11-22 kV
 • 2212B การก่อสร้างช่วงไม่รับแรงดึง (แบบท้าวแขน) ระบบ 11-22 kV
 • 2213 การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสาย 2ข้าง ระบบ 11-22kV
 • 2214 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับการต่อสายตรง
 • 2215 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับเสาต้นสุดท้าย
 • 2216 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับการต่อสายผ่านคัตเอาท์
 • 2217 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV (ไม้คอนแบบท้าวแขน)
 • 2217A แบบแนะนำการติดตั้งบัคอาร์ม (แบบท้าวแขน) ระบบ 11-22kV
 • 2207 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV
 • 2208 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV ข สำหรับทางโค้ง 5°-30°
 • 2209 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60° (แบบที่ 1)
 • 2209A การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับทางโค้ง 30°-60° (แบบที่ 2)
 • 2210 การประกอบไม้คอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 11-22 kV สำหรับเข้าปลายสาย
 • 2211 การประกอบไม้คอนแบบท้าวแขน กับเสาคอนกรีต ระบบ11-22 kV
 • 2212 การประกอบไม้คอนแบบท้าวแขน กับเสาคอนกรีต ระบบ11-22 kV 2วงจร
 • 2212A การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสาย แบบท้าวแขน ระบบ11-22 kV
 • 2212B การก่อสร้างช่วงไม่รับแรงดึง (แบบท้าวแขน) ระบบ 11-22 kV
 • 2213 การติดตั้งอุปกรณ์ที่เสาเข้าปลายสาย 2ข้าง ระบบ 11-22kV
 • 2214 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับการต่อสายตรง
 • 2215 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับเสาต้นสุดท้าย
 • 2216 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV สำหรับการต่อสายผ่านคัตเอาท์
 • 2217 การติดตั้งบัคอาร์ม 11-22 kV (ไม้คอนแบบท้าวแขน)
 • 2217A แบบแนะนำการติดตั้งบัคอาร์ม (แบบท้าวแขน) ระบบ 11-22kV
 • 2218
  • การติดตั้งลูกถ้วยก้านตรงระบบ 11-22kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง ที่เสาต้นแยกสายแบบต่อสายตรง
  • การติดตั้งลูกถ้วยก้านตรงระบบ 11-22kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง ข ที่เสาต้นแยกสายแบบต่อผ่านคัตเอาท์
  • การติดตั้งลูกถ้วยก้านตรงระบบ 11-22kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง ค บัญชีวัสดุ
  • การติดตั้งลูกถ้วยก้านตรงระบบ 11-22kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง ง ข้อแนะนำในการติดตั้ง
 • 2218A
  • การติดตั้งบัคอาร์ม ระบบ 11-22 kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง ก สำหรับการต่อสายตรง
  • การติดตั้งบัคอาร์ม ระบบ 11-22 kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง ข สำหรับการต่อสายผ่านคัตเอาท์
  • การติดตั้งบัคอาร์ม ระบบ 11-22 kV กรณีพาดสายช่วงสั้นไม่รับแรงดึง
 • 2219 การพาดสายแรงสูง 11-22kV ข้ามถนน
 • 2220 การพาดสายแรงสูง 11-22kV ข้ามทางรถไฟ
 • 2221 มาตรฐานการก่อสร้างระบบ 22kV ช่วง 200-350 ม.
 • 2222 มาตรฐานการก่อสร้างระบบ 11-22kV ช่วง 120-200 ม.
 • 2223 มาตรฐานการก่อสร้างระบบ 11-22kV 2 วงจร ช่วง 120-200 ม.
 • 2226 โครงสร้างเสาสำหรับการติดตั้งระบบจำหน่าย 22 kV แบบแขวนสายไฟฟ้ากับเสาคู่ ช่วงเสา 120-200 ม.
 • 2227 โครงสร้างเสาคู่ สำหรับแขวนสายไฟฟ้า ระบบ 22 kV ช่วงเสา 120-200 ม. มุม 0°-5°
 • 2228 โครงสร้างเสาคู่ สำหรับแขวนสายไฟฟ้า ระบบ 22 kV ช่วงเสา 120-200 ม. มุม 5°-30°
 • 2229 โครงสร้างเสาคู่ สำหรับแขวนสายไฟฟ้า ระบบ 22 kV ช่วงเสา 120-200 ม. มุม 30°-60°
 • 2230 โครงสร้างเสาสำหรับสายไฟฟ้า 3 เฟส 22kV ช่วงเสา 120-200 ม. มุม 60°-90°
 • 2231 การติดตั้งสายระบบจำหน่าย 22 kV บนเสาโครงสร้างสายส่งระบบ 115 kV
 • 2232 การติดตั้งสายระบบจำหน่าย 22 kV บนเสาโครงสร้างเข้าปลายสายส่งระบบ 115 kV
 • 2233 มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 22kV 2วงจร ช่วง 200-400 ม.
 • 2234 มาตรฐานการก่อสร้าง ระบบ 22kV และ 33kV ระยะช่วงเสา 200-300 ม.
 • 2235 การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต 22 kV 3-4 วงจร
 • 2236 โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง ระบบ 22kV 3-4 วงจร
 • 2237 โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระบบ 22 kV. มุม 60°-90° 3-4วงจร
 • 2238 โครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง ระบบ 22kV, 33kV 3-4 วงจร(กรณีพาดสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด PIC)
 • 2239 โครงสร้างเสาต้นทางโค้ง ระบบ 22kV, 33kV มุม 60°-90° 3-4 วงจร(กรณีพาดสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด PIC)
 • 2240 การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22kV , 33 kV สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30°
 • 2241 การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 22kV , 33 kV สำหรับเข้าปลายสาย