A2-1 รายละเอียดทั่วไป

 • 2101 ไม้คอน (แรงสูง) 1001002500 มม.
 • 2102 เหล็กประกับไม้คอน
 • 2103 เหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน
 • 2104 ตารางแจ้งขนาดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลง 1เฟส 3,500-22,000 โวลต์
 • 2105 ตารางแจ้งขนาดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลง 3เฟส 3,500-33,000โวลต์
 • 2106 ตารางแจ้งขนาดฟิวส์หม้อแปลง
 • 2107 มาตรฐานขนาดของเพาเวอร์คะแปซิเตอร์
 • 2108 ตารางพิกัดของฟิวส์แรงสูง สำหรับเพาเวอร์คะแปซิเตอร์ เฟส ต่อแบบกราวด์และอันกราวด์วาย 11,000-33,000 โวลต์
 • 2108A ตารางพิกัดของฟิวส์แรงสูง สำหรับเพาเวอร์คะแปซิเตอร์ 3 เฟส ระบบII kV แบบใช้คะแปซิเตอร์ 1 เฟส 12.7 kV ต่อเป็นวงจรแบบเดลต้า
 • 2109 โวลต์เตจดรอพชาร์ท ระบบ 11 kV สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก / สายอลูมิเนียมอัลลอย
 • 2110 โวลต์เตจดรอพชาร์ท ระบบ 22 kV สายอลูมิเนียมเปลือย/สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก / สายอลูมิเนียมอัลลอย
 • 2111 การใช้โวลต์เตจดรอพชาร์ท 11-22 kV
 • 2112 เพาเวอร์ลอสชาร์ท สำหรับระบบ 11,000 โวลต์ 3 เฟส
 • 2113 เพาเวอร์ลอสชาร์ท สำหรับระบบ 22,000 โวลต์ 3 เฟส
 • 2114 คอนเหล็กรูปรางน้ำ 100505 มม. ยาว 2500 มม.
 • 2101 ไม้คอน (แรงสูง) 1001002500 มม.
 • 2102 เหล็กประกับไม้คอน
 • 2103 เหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน
 • 2104 ตารางแจ้งขนาดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลง 1เฟส 3,500-22,000 โวลต์
 • 2105 ตารางแจ้งขนาดฟิวส์ สำหรับหม้อแปลง 3เฟส 3,500-33,000โวลต์
 • 2106 ตารางแจ้งขนาดฟิวส์หม้อแปลง
 • 2107 มาตรฐานขนาดของเพาเวอร์คะแปซิเตอร์
 • 2108 ตารางพิกัดของฟิวส์แรงสูง สำหรับเพาเวอร์คะแปซิเตอร์ เฟส ต่อแบบกราวด์และอันกราวด์วาย 11,000-33,000 โวลต์
 • 2108A ตารางพิกัดของฟิวส์แรงสูง สำหรับเพาเวอร์คะแปซิเตอร์ 3 เฟส ระบบII kV แบบใช้คะแปซิเตอร์ 1 เฟส 12.7 kV ต่อเป็นวงจรแบบเดลต้า
 • 2109 โวลต์เตจดรอพชาร์ท ระบบ 11 kV สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก / สายอลูมิเนียมอัลลอย
 • 2110 โวลต์เตจดรอพชาร์ท ระบบ 22 kV สายอลูมิเนียมเปลือย/สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก / สายอลูมิเนียมอัลลอย
 • 2111 การใช้โวลต์เตจดรอพชาร์ท 11-22 kV
 • 2112 เพาเวอร์ลอสชาร์ท สำหรับระบบ 11,000 โวลต์ 3 เฟส
 • 2113 เพาเวอร์ลอสชาร์ท สำหรับระบบ 22,000 โวลต์ 3 เฟส
 • 2114 คอนเหล็กรูปรางน้ำ 100505 มม. ยาว 2500 มม.
 • 2115 คอนเหล็กรูปรางน้ำ 125656 มม. ยาว 2500 มม.