A0-6 อุปกรณ์ด้านแรงต่ำของหม้อแปลง

  • 0601 ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง
  • 0602 พิกัด HRC ฟิวส์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลงระบบจำหน่าย
  • 0603 การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง (แบบแขวนกับเสาไฟฟ้า)
  • 0604 การต่อสายแรงต่ำออกจากหม้อแปลง ที่นั่งร้านหม้อแปลง คาน คอร.