A0-5 การติดตั้ง

 • 0535 การติดตั้งมิเตอร์ 3เฟส 4สาย แบบวัดค่า 2อัตรา ประกอบซี.ที.แรงต่ำ
 • 0536 การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ สำหรับหม้อแปลง 1เฟส ของผู้ใช้เฉพาะราย
 • 0537 แผนผังการต่อมิเตอร์ 3เฟส 4สาย ประกอบซี.ที.แรงต่ำ กรณีติดตั้งกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ร่วมกับกิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์
 • 0538 แผนผังการต่อมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย กรณีติดตั้งกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ร่วมกับกิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์
 • 0539 การติดตั้งมิเตอร์ 3เฟส 4สาย ประกอบซี.ที.แรงต่ำ กรณีติดตั้งกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ร่วมกับกิโลวาร์-ชั่วโมงมิเตอร์
 • 0540 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย และธุรกิจขนาดเล็ก
 • 0540A การเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีระบบสายดินภายในอาคาร สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย และธุรกิจขนาดเล็ก
 • 0540B การเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่มีระบบสายดินภายในอาคารของผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย ที่อยู่นอกเขตเทศบาล หรือในชนบท ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5(15)แอมป์
 • 0541 ข้อแนะนำการติดตั้งมิเตอร์ สำหรับหม้อแปลง 3เฟส ของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย
 • 0542 การเดินสายไฟฟ้าจากเสาต้นติดตั้งมิเตอร์ถึงตัวอาคารของผู้ใช้ไฟ
 • 0543 แผนผังการต่อมิเตอร์แรงสูง 3เฟส 3สาย กรณีติดตั้งกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ ร่วมกับมิเตอร์ T.O.U. ระบบ 22-33kV
 • 0544 แบบตู้มิเตอร์ T.O.U. ใช้ภายนอกอาคาร
 • 0545 แผนผังแสดงการต่อปริ้นเตอร์ แสดงดีมานด์เฉลี่ย สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV 2วงจร
 • 0546 การติดตั้งปริ้นเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย 22-33 kV ในตู้ใส่ปริ้นเตอร์
 • 0547 ตู้ใส่ปริ้นเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย
 • 0548 แผนผังแสดงการต่อรีโมทมิเตอริงอีควิปเมนท์ สำหรับระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33kV 2วงจร
 • 0549 การติดตั้งเทเลเคานติงอินสทรูเมนท์ 22-33kV ในตู้ใส่เทเลเคานติงอินสทรูเมนท์
 • 0550 ตู้ใส่เทเลเคานติงอินสทรูเมนท์
 • 0551 การติดตั้ง TOUมิเตอร์ 1เฟส 2สาย และ 3เฟส 4 สาย 10(100)แอมป์ บนเสาระบบจำหน่าย
 • 0552 การติดตั้ง TOU มิเตอร์ ที่เมนชายคา